014 63 97 30 info@wzga.be

Wie is wie

Wie is wie v2

Coördinator Wonen en Leven

Onze coördinatoren wonen en leven zijn verantwoordelijk voor het organiseren en structureren van de afdelingswerking met het oog op een zo normaal mogelijke woon en leefomgeving. Het uitvoeren van de basiszorgen en het realiseren van een aangepaste dagbesteding zijn hierbij de belangrijkste instrumenten.

Samen met hun team van zorgkundigen, zorgondersteuning en animatoren zorgen ze voor een optimaal woon- en leefklimaat. Ze begeleiden het totale  zorgproces en gaan hierover de dialoog aan met bewoners, familieleden en andere betrokkenen indien nodig.

Ze coachen en ondersteunen hun team, ze werken hierbij nauw samen met de coördinator zorg.  Ze rapporteren aan de woonzorgmanager. Ze participeren actief in specifieke overlegorganen.

Ze zijn hierdoor verantwoordelijk voor de totale werking van hun afdelingen en na de medewerkers de eerste aanspreekpersoon.

Indien U vragen heeft rond de afdelingswerking  kan u steeds bij hen terecht.

 

 

Woonzorgmanager

De Woonzorgmanager is de eindverantwoordelijke van het departement wonen leven en zorgen.  Zij zorgt ervoor dat de bewoner, de familie en of relevante derden zich in het woonzorgcentrum thuis voelen, geapprecieerd weten, gehoord worden en de juiste basiszorgen en gespecialiseerde zorgen krijgen. Zij doet dit in een klimaat waarbij aandacht bestaat voor het voortzetten van de levensloop en persoonlijkheid. Zij stuurt hiertoe rechtstreeks de coördinatoren wonen – leven en de stafmedewerker zorg aan.

De woonzorgmanager is tevens de “huismoeder” van beide gebouwen, en hierdoor het aanspreekpunt voor alle zaken waarover bewoners, gebruikers, medewerkers, vrijwilligers en andere de dialoog willen voeren.

 

Coördinator portaal

De coördinator Portaal is verantwoordelijk voor het opnamebeleid, de daarbij horende bewonersadministratie en het onthaal van onze bewoners en hun familieleden.  Ze werkt hiervoor nauw samen met de coördinatoren wonen leven en de woonzorgmanager.
Ze begeleidt u tijdens het volledige opnameproces van aanvraag tot wonen. Wanneer dit proces is afgerond, nemen de coördinatoren wonen leven de verantwoordelijkheid voor het traject van de bewoner over.

 

Directeur

De directeur is de eindverantwoordelijke voor het gehele woon en zorgcentrum WZGA. Zij zorgt ervoor dat alle departementen vlot met elkaar samenwerken. Dit met een primaire focus op het woon, leef en zorgdepartement.

Samen met de woonzorgmanager vormt zij daarom een zogenaamd managementcomité dat in haar beleid een werkbaar evenwicht zoekt tussen enerzijds de noden vanuit wonen, leven en zorgen en een structurele benadering die een gezonde organisatie kan waarborgen.

De directeur is de leidinggevende van de woonzorgmanager, de coördinator portaal, de verantwoordelijke technische dienst, de verantwoordelijke facilitaire diensten en de chef keuken.

De directeur is hiervoor een aanspreekpunt indien bewoners, gebruikers, medewerkers, vrijwilligers en andere de dialoog willen voeren.

De directeur nodigt eenieder uit om een persoonlijke dialoog te voeren over alle zaken die het welbevinden van de bewoner, gebruiker, medewerker, vrijwilliger aanbelangen en zal indien nodig faciliteren bij het tot stand brengen van dialogen met de juiste personen in de organisatie.